پروانه استاندارد بتن خود متراکم

پروانه استاندارد سنگدانه

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه ایزو 17025

تقدیرنامه یک ستاره

پروانه استاندارد تیرچه و خرپا تیرچه

پروانه تائید صلاحیت مدیرکنترل کیفیت

عضو انجمن بتن ایران

گواهینامه آزمایشگاه همکار

گواهینامه ایزو 9001

پروانه تائید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت

پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسی و پیمانکاران