برگزاری اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات در دانشگاه رازی کرمانشاه و حضور شرکت بنیاد بتن ایران و بنیاد بتن جنوب شرق

این همایش به مدت دو روز در محل دانشگاه رازی برگزار  بنیاد بتن جنوب شرق به عنوان یکی از شرکت های دخیل در امر بازسازی مناطق زلزله زده حضور پر رنگ و موثری را در این همایش ایفا می کند