آزمایشگاه بتن

دستگاه جک بتن شکن جهت تعیین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی و استوانه ای و مغزه های بتنی مورد استفاده قرار میگیرد

این وسیله آزمایش بیانگر قابلیت پر کنندگی و قابلیت عبور بتن خود متراکم می باشد. همچنین میتوان وجود یا عدم وجود جداشدگی بتن را به صورت چشمی مشاهده نمود.این آزمایش به منظور بررسی قابلیت جریان بتن تازه و پدید انسداد ناشی از حضور میلگردها طراحی شده است

در این وسیله آزمایشی مدت زمان خروج بتن از یک قیف V شکل استاندارد اندازه گیری شده و به عنوان معیاری برای تعیین قابلیت پرکنندگی و لزجت خمیری بتن مورد استفاده قرار میگیرد همچنین این وسیله می تواند به عنوان معیاری برای تعیین جداشدگی بتن مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر مدت زمان خروج بتن که اندازه گیری می شود نحوه خروج بتن از قیف و یکنواختی بتن خارج شده مهم می باشد.

ازدستگاه هوای بتن جهت تعیین درصد هوای موجود در بتن تازه استفاده می شود که درصد آن باید بین 1تا3 درصد باشد که اگر از این عدد تجاوز کند باعث کاهش مقاومت، افزایش نفوذپذیری و کاهش دوام بتن می شود.

برای تعیین درصد روانی بتن تازه مورد استفاده قرار می گیرد.

این وسیله آزمایش بیانگر قابلیت پرکنندگی و قابلیت عبور بتن خود متراکم می باشد.

شیکر الک یا دستگاه لرزاننده دستگاهی است جهت لرزش مداوم الک ها که درهنگام دانه بندی مصالح مختلف به کار می روند

این وسیله آزمایش به نوعی شبیه سازی عبور بتن از بین موانع به خصوص آرماتور های متراکم موجود در قالب می باشد.علاوه بر این از این آزمایش می توان برای تعیین ویژگی عبور بتن تازه که خود تحت تاثیر دو پارامتر اساسی تنش تسلیم و لزجت خمیری می باشد استفاده نمود