سازمان ها فارق از بخش، اندازه، ساختار یا بلوغ، برای نیل به موفقیت نیازدارند تا چارچوب مدیریتی مناسبی برقرار کنند. مدل تعالی EFQM یک چارچوب کاربردی و غیر تجویزی است که سازمان ها را قادر می سازد:

  • ارزیابی کنند که در چه نقطه ای از مسیر تعالی قرار دارند و به آنها کمک می کند تا نقاط قوت کلیدی و شکاف های بالقوه مرتبط با چشم انداز و ماموریت بیان شده خود را درک ننماید.
  • زبان و روش تفکر مشترکی را در مورد سازمان بوجود آورند تا انتقال اثر بخش ایده ها در درون و بیرون سازمان را تسهیل نماید.
  • ابتکارات موجود و برنامه ریزی شده را یکپارچه نموده، دوباره کاری ها راحذف و شکاف ها را شناسایی نمایند.
  • ساختار پایه ای را برای نظام مدیریت سازمان، فراهم سازند.

اخذ گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی در سومین دوره جایزه ملی تعالی درتاریخ 1397/12/12