1-عضو انجمن بتن ایران

2-لوح تقدیر جهت همراهی و همفکری صادقانه مدیرعامل در برگزاری دوره های آموزشی در زمینه بتن آماده در راستای استاندارد سازی

3-پروانه تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

4-پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری کارگاه ها

5-گواهینامه آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان یزد

6- کسب گواهینامه تعهد به تعالی از سومین دوره جایزه ملی تعالی

7- گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار( ISO 17025)